Eenvoud en verantwoord ondernemen

De financiële wereld van nu is complex. Wij zien het als onze taak om onze klanten in deze wereld hun weg te helpen vinden. En zo financiële zelfredzaamheid mogelijk te maken: met goede, eerlijke en transparante producten. Eenvoud is een voorwaarde. Evenals duurzaamheid.

Eenvoud in geldzaken

Ook onder de naam VIVAT is ‘Eenvoud in geldzaken’ een belangrijk uitgangspunt van onze diverse merken. Dat betekent dat wij staan voor eenvoudige producten die voor iedereen te begrijpen zijn. Open, toegankelijk en zonder kleine lettertjes. Met een vriendelijke dienstverlening die is gericht op het creëren van duurzame relaties. Daarbij houden we de belangen van alle betrokkenen in het oog: die van onze klanten, aandeelhouders/beleggers, relaties, de samenleving en natuurlijk onze eigen medewerkers.

Verantwoord ondernemen

In de relatie die onze klanten en andere betrokkenen met ons hebben, speelt vertrouwen een belangrijke rol. Zeker in een tijd waarin financiële dienstverleners zeer kritisch worden bekeken. Kwalitatieve producten en dienstverlening vormen de basis van dit vertrouwen. Maar echte loyaliteit ontstaat pas als klanten en relaties zich thuisvoelen bij onze normen en waarden. VIVAT maakt zich sterk voor het herstel van vertrouwen en wil vooroplopen bij het invullen van een nieuwe maatschappelijke rol. De uitkomst moet een duurzame relatie met alle betrokkenen zijn. Verantwoord ondernemen maakt daarom integraal deel uit van onze strategie en bedrijfsvoering, en vloeit voort uit onze missie en visie. In het VIVAT jaarverslag 2017 staat het beleid en de activiteiten op het gebied van verantwoord ondernemen beschreven.

Code Duurzaam Beleggen

Sinds 1 januari 2012 geldt de Code Duurzaam Beleggen. Met deze code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars.

Bekijk hier hoe VIVAT omgaat met de Code Duurzaam Beleggen.

Verantwoord Belastingbeleid

In lijn met onze gedragscode en in naleving van de geldende fiscale wetgeving in de landen waar wij actief zijn, handelt VIVAT als verantwoorde belastingbetaler. VIVAT zorgt ervoor dat de belastingaangifte volledig, tijdig en accuraat is en dat belastingen in verband met zijn bedrijfsactiviteiten worden betaald. We streven naar een open en constructieve dialoog met de belastingautoriteiten op basis van transparantie en vertrouwen. Wij vestigen geen dochterondernemingen in jurisdicties om fiscale redenen en trachten samenwerking met partijen die slechts om fiscale redenen aanwezig zijn, te vermijden. We adviseren onze klanten niet inzake belastingontwijkingsstructuren en nemen ook geen actieve rol in (internationale) structuren die gericht zijn op belastingontwijking. Onze aanpak van fiscale aangelegenheden is momenteel gebaseerd op de VIVAT Gedragscode en ons ambitie is om een VIVAT-belastingbeleid te formuleren waarin onze benadering als verantwoordelijke belastingbetaler nader wordt beschreven.

Discriminatie, gelijke behandeling en diversiteit

Binnen ons bedrijf willen wij een veilige werkomgeving creëren. Dit betekent dat binnen ons bedrijf geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. In onze gedragscode en in ons jaarverslag kunt u hier meer over lezen. Ook richting klanten staat gelijkheid centraal: in de acceptatie van klanten wordt niet beoordeeld op gender en we hanteren genderneutrale tarieven.

VIVAT wil tevens dat haar personeelsbestand de samenleving weerspiegelt. Wij streven een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke competenties op basis van onze diversiteitsrichtsnoeren voor werving en carrièreplanning. Ons beleid is ook in lijn met de Participatiewet.

Functies zijn ingeschaald op een bepaald niveau in het functiegebouw. Deze schaal komt tot stand door uitgebreide functiebeschrijvingen te leveren aan een onafhankelijke partij die de functie op een bepaald niveau waardeert. Medewerkers met dezelfde functie zitten als gevolg in dezelfde functieschaal met dezelfde boven en ondergrens. Ten aanzien van diversiteit werft VIVAT ‘gender-neutraal’ voor seniorfuncties en bestuursfuncties. Vrouwen hebben evenveel kansen als mannen. VIVAT werft ‘gender-neutraal’ voor EB-functies. Op dit moment voldoen we niet aan 40% participatie in de directie.

Verantwoord verzekeren: Customer Due Diligence

Dienstverlening aan klanten kan met zich meebrengen dat VIVAT N.V. en onderliggende entiteiten worden blootgesteld aan het risico van het zakendoen met onethische relaties en/of het plegen van een economisch delict. Middels naleving van het klantintegriteitsbeleid en het beleid naleving Sanctieregelgeving wil VIVAT voorkomen dat zij of onderdelen van VIVAT onzorgvuldig handelen of verwijtbaar betrokken raken bij witwastransacties, terrorismefinancieringen, fraude en/of ander risicovol niet-integer of normoverschrijdend gedrag. Customer due diligence (CDD) vormt een onderdeel van de verplichtingen die verzekeraars hebben op het gebied van integere bedrijfsvoering. VIVAT accepteert nieuwe klanten met de vereiste zorgvuldigheid en streeft het zo goed mogelijk kennen van de klant na. Daarbij gaan we na wie de klant is, welke activiteiten zij uitvoert, wie de uiteindelijke belanghebbenden binnen een rechtspersoon zijn en of de klant of uiteindelijke belanghebbende een (reputatie)risico vormen voor VIVAT.

VIVAT wil dat haar activiteiten in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en haar interne normen. Met het oog hierop zal VIVAT:

 • Alle redelijke maatregelen treffen om alleen maar klanten met een goede reputatie te hebben; 
 • Alle redelijke maatregelen treffen om gevallen waarin zij wordt misbruikt voor witwassen of financieren van terrorisme te ontdekken; 
 • Alle redelijke maatregelen treffen om samen te werken met bevoegde overheidsinstanties ter ten uitvoerlegging van anti-witwas en financiering van terrorisme wetten.

In de volgende gevallen wordt de klant niet geaccepteerd:

 • Indien het klantenonderzoek niet leidt tot identificatie, verificatie en het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de relatie en/of indien de klant niet bereid is de benodigde gegevens te verstrekken;
 • Sanctieregelgeving is van toepassing op de klant (Sanctiewet);
 • Branches en klanten die niet handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde en ethische beginselen:
 1. Schendingen van mensenrechten; 
 2. Sociale vraagstukken (waaronder kinderarbeid, dwangarbeid en internationale arbeidsrechten); 
 3. Ernstige schendingen van het milieu; 
 4. Zware vormen van corruptie; 
 5. De productie van of handel in (controversiële) wapens.
 • Een klant in die in verband wordt gebracht met ‘negatieve’ publiciteit;
 • Indien er indicatoren bestaan dat de klant betrokken is bij witwassen en/of terrorismefinanciering

De doelstelling van het Beleid naleving Sanctieregelgeving is dat VIVAT te allen tijde voldoet aan de Sanctieregelgeving. Relaties worden gecontroleerd tegen de sanctielijsten van de EU, de VN en Nederlandse sanctielijsten. Deze screening van relaties gebeurt bij acceptatie, periodiek en/of bij wijziging klantenbestand en wijziging van de sanctielijsten. Tevens hanteert VIVAT naast haar wettelijke verplichting ook filtering langs de OFAC-lijst. In geval van een wijziging van de sanctielijsten of de OFAC-lijst, worden alle bestaande relaties gescreend.

Sommige relaties leveren naar hun aard een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering op. Om dit hogere risico te compenseren, worden aanvullende maatregelen getroffen door het toepassen van verscherpt klantenonderzoek. Landen die een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengen worden als verhoogde risicolanden gekwalificeerd. Wanneer landen door de FATF zijn geïdentificeerd als landen die in onvoldoende mate een systeem ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering hebben opgezet, wordt dit gezien als één van de factoren die het risico op witwassen en terrorismefinanciering van een relatie of transactie vergroot. Klanten die woonachtig of gevestigd zijn in deze landen vormen een verhoogd risico. Onderdeel van het CDD-beleid is het toetsen of de klant of uiteindelijke belanghebbende kwalificeert als Politically Exposed Person (PEP). Hieronder worden personen verstaan die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Zakelijke relaties met en dienstverlening aan PEP’s vereisen aanvullende maatregelen omdat deze een grotere kans op reputatieschade en andere risico’s, inclusief witwassen, met zich meebrengen. Daarnaast vergt dienstverlening aan PEP’s bijzondere aandacht in het kader van het internationale beleid inzake de bestrijding van corruptie. Alle klanten worden automatisch bij acceptatie en periodiek getoetst tegen een PEP-lijst.

Vraag of klacht over VIVAT?

Als verzekeraar willen wij eerlijk en verantwoord zakendoen. Bent u niet tevreden over onze manier van werken? Dan willen wij dit graag van u horen, of u nou klant, NGO of een andere belanghebbende bent. Dit geeft ons namelijk de kans om u op een goede manier te helpen. En het helpt ons om onze producten en ons werk te verbeteren. U kunt ons bereiken via de contactpagina. Indien gewenst kunnen we u ook doorverwijzen naar een onafhankelijk instituut.